Slimme mensen met een EASE bedrijfsapplicatie

 

Algemene voorwaarden Builders & Performers BV

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Builders & Performers B.V. hierna te noemen: “Opdrachtnemer” en een opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

 

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

Artikel 3 – Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door Opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens en informatie die Opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn. Indien Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en datanetaansluiting.

 

Artikel 4 – Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

Artikel 5 – Personeel

5.1. Wijzigen adviesteam  Opdrachtnemer kan, na overleg met Opdrachtgever, de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van Opdrachtgever plaatsvinden.

5.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel  Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen noch tijdens de uitvoering van de opdracht, noch binnen één jaar na beëindiging van de opdracht, personeel van de andere partij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij, waarbij, indien het personeel van Opdrachtnemer betreft, door Opdrachtnemer nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.

Artikel 6 – Tarieven en kosten van de opdracht  

De in de offerte aangegeven tarieven zijn inclusief reis-, verblijfskosten binnen Nederland, exclusief BTW, reis-, verblijfskosten buitenland en andere opdrachtgebonden kosten (zoals grafische kosten), tenzij in de offerte anders is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd een tussentijdse verandering in de hoogte van de lonen of wijzing van functies en de hiervoor genoemde kostenvergoedingen door te berekenen. Dit zal schriftelijk door opdrachtnemer worden vastgelegd met in achtneming van een termijn van 1 maand alvorens de wijziging van kracht wordt.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

 7.1. Het honorarium en de in artikel 6 bedoelde kosten worden maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.2. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 21 dagen na afloop van iedere kalendermaand waarin door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering van de door Opdrachtgever te verrichten betalingen. Na afloop van genoemde termijn van 21 dagen wordt, met ingang van deze vervaldag, wettelijke rente in rekening gebracht en vervalt de eventueel overeengekomen korting, onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten. Indien Opdrachtgever bezwaren heeft ten aanzien van de declaratie wordt hij geacht dit binnen 10 werkdagen na verzending van de betreffende factuur expliciet en schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen. Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer na schriftelijke kennisgeving eenzijdig besluiten de frequentie van de declaraties te verhogen en/of de betaaltermijn te verkorten.
7.3. Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Opdrachtnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, – in- en buiten rechte -, voor rekening van Opdrachtgever.
7.4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 8 – Wijziging van de opdracht/meerwerk
Opdrachtgever aanvaardt het feit dat de tijdsplanning en de omvang van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze, samenstelling van het adviesteam, of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Dit geldt ook wanneer gedurende de uitvoering blijkt dat voorwaarden of uitgangspunten niet blijken te kloppen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht, in de uitvoering van de opdracht of in de samenstelling van het adviesteam ontstaat door toedoen of nalaten van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien en voor zover Opdrachtnemer van mening is dat de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Opdrachtnemer is gerechtigd de extra kosten die hiermee verband houden bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 – Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die door of namens Opdrachtgever wordt verleend. Opdrachtnemer kan als gevolg daarvan niet van tevoren exact aangegeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn en wat de exacte omvang zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door Opdrachtnemer is verstuurd. Indien Opdrachtgever niet binnen een termijn van 10 werkdagen na verzending van de eindafrekening expliciet en schriftelijk bezwaar maakt tegen de eindafrekening, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 – (Tussentijdse) beëindiging van de opdracht/opschorting en ontbinding van de overeenkomst

10.1. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen, dan wel op te schorten, indien de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, of wanneer voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd en dit is te wijten aan feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de opzeggende partij onttrekken en hem niet zijn toe te rekenen. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, dan wel wordt opgeschort, is Opdrachtgever verplicht het door Opdrachtnemer ingeschatte bezettingsverlies aan Opdrachtnemer te vergoeden.

10.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst en/of de levering van de diensten op te schorten indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Opdrachtnemer is alsdan niet gehouden tot (enige vorm van) schadevergoeding jegens Opdrachtgever.

10.3. Ingeval één der partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, onverminderd de overige aan partijen toekomende rechten.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer, ook indien deze zijn gemodificeerd of geanonimiseerd. Openbaarmaking hiervan mag alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor enige verdere schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever of welke andere schade dan ook, voor welke schade Opdrachtgever Opdrachtnemer dan ook vrijwaart. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. In geval van overmacht, waarin redelijkerwijs geen (verdere) uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke (vorm van) schade dan ook.

Artikel 14 – Toepasselijk recht/geschillenregeling

14.1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze algemene voorwaarden of de tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten, zullen – indien het geschil behoort tot de wettelijke competentie van de arrondissementsrechtbank – worden beslecht door de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer haar statutaire zetel heeft.

 

Januari 2013